کتاب مجموعه داستان های شکسپیر اثر ویلیام شکسپیر با ترجمه جواد ثابت نژاد -اندرو متیوز است؛ این کتاب ؛ شامل داستانهای :
رومئو و ژولیت، اتللو، هملت، مکبث، آنتونی و کلئوپاترا، ریچارد سوم، آنچه دلخواه تو است، هیاهوی زیاد برای هیچ، هنری پنجم، طوفان، شب دوازدهم

از داستان ریچارد سوم:
وقتی به تنهایی منطقه جنگی دشت بازورت را بازدید می کنید، مرا می بینید، ولی نمی شناسید.

روح ناآرام من مانند زوزه باد در میان شاخه های درختان با حرکت بی صدای سایه ابری در حال عبور است.

مدتها پیش من هم مانند شما از گوشت و خون بودم.

من شاه بودم تا اینکه به اینجا آمدم. در این سرزمین تاج پادشاهی و زندگی ام را از دست دادم.

پیش از آنکه شاه ریچارد شوم، ریچارد، دوک گلاستر، فرزند خاندان یورک بودم. ولی چون پشتم از رخت

افتاده و بازویم لاغر بود، به من عناوین دیگری می دادند. دشمنان مرا ریچارد قوزی، جوجه تیغی و عنکبوت

می نامیدند. من بخصوص در خانه ی لنکستر اسم های متعدد و دشمنان زیادی داشتم…