جامعه شناسی ماکس وبر

تومان2,500

توضیحات

جامعه شناسی ماکس وبر

  جامعه شناسی ماکس وبر

کتاب جامعه شناسی ماکس وبر اثر ژولین فروند با ترجمه عبدالحسین نیک گهر است؛ ﻣﺎﻛﺲ

وﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜـی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﻼﺳﻴک در ﺻﺪد ﺑﻮد دﻻﻳﻞ ﻛﻨﺶ ﻫﺎی آدﻣﻴﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ

و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷـی ﻳﺎ ﻣﺎده ای ﺗﺎرﻳﺨـی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﻨﺪ‏.‏ او روش ﺗﻔﻬﻢ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﻜﻤﻞ روش ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد و از ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ اﺷﺨﺎص ﺧﺮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘـی ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد‏.‏‏.‏‏.‏

دیدگاهتان را بنویسید