پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا

پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا 1
پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا

پرسشنامه-ارزيابي-شايستگي-مديران-و-رؤسا

توضیحات:
پرسشنامه با موضوع ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا، در قالب ppt و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی شده و هدف آن سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها و ادارات می باشد. تعداد سوالات آن 51 بوده که شایستگی مدیران را از 8 جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد

ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:
بعد سوالات مربوط
مهارت های ارتباطی 1 تا 6
تصمیم گیری 7 تا 13
تشویق و نوآوری و تغییر 14 تا 19
ارتباطات کاری 20 تا 25
مهارت های رهبری 26 تا 32
مهارت های حرفه ای 33 تا 39
به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران 40 تا 45
توسعه فعالیت های تیمی 46 تا 51

به منظور بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، امتیاز تک تک سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز آن بعد در نظر می گیریم. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، امتیاز همه بعد ها را با هم جمع می نماییم. بدیهی است که هر چه نمره فرد پاسخ دهنده در بعد و یا کل پرسشنامه بالاتر باشد، بیانگر شایستگی بیشتر وی در آن بعد و یا به طور کلی می باشد.
روایی و پایایی
در پایان نامه مصلحی (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از مدیران و کارشناسان (لیسانس و فوق لیسانس به بالا) توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري پژوهش (سازمان¬ها و شرکت¬های دولتی) توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه¬گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می¬گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می¬شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا برابر با 83/0 می باشد.

منبع : دارد

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید