پاورپوینت گذری بر تئوری و تاریخ آن – 70 اسلاید

پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن  - 70 اسلاید 1

پاورپوینت گذری بر تئوری و تاریخ آن – 70 اسلاید

پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن  - 70 اسلاید 2
پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن     روان شناسان ناخودآگاه انسان را به جهت یاب تعبیه شده در اژدر کشتی های جنگی تشبیه کرده اند که در صورت انحراف موقتی از هدف باز به همان سمت هدایت می شود تا به هدف اصابت کند. تئوریها نیز همانند این اژدرها، قضایا و پیش فرضهای تعبیه شده ای را دارا هستند که به صورت ناخود آگاه روبه سوی روش شناسی، هستی شناسی و شناخت شناسی نهفته در پارادایم هدف را دارا هستند. عالم غوطه ور در پارادایم علم ارسطویی یا از حرارت سخن می گوید یا از طبیعت حرارت آفرین، باگذر از علم ارسطویی عالمان دنبال قوانین و جزئیات حرارتند. این تقاوتها ریشه در پارادایم ها ، پیش فرضها و نتیجتاً تئوری های متفاوت دارند. با عنایت به این مفاهیم است که می توان به توجیه و تبیین انواع نظریه ها و تئوریهای   مورد بحث در مدیریت و یا هرعلم دیگری   پرداخت . پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن مفهوم تئوری …

دیدگاهتان را بنویسید