پاورپوینت کارآفرینی -16 اسلاید

پاورپوینت کارآفرینی -16 اسلاید 1

پاورپوینت کارآفرینی -16 اسلاید

پاورپوینت کارآفرینی -16 اسلاید 2
پاورپوینت کارآفرینی پاورپوینت کارآفرینی پاورپوینت کارآفرینی پاورپوینت کارآفرینی — ریسک سازمانی داخلی – کسب وکارهای جدید ایجاد شده و تصاحب شده توسط سازمان — ریسک سازمانی مشترک – کسب وکارهای جدیدی که توسط سازمان ایجاد یا تصاحب می شوند همراه با یک یا تعدادی شریک توسعه بیرونی پاورپوینت کارآفرینی — ریسک سازمانی بیرونی – کسب وکارهای جدیدی که توسط بخش های بیرون از سازمان ایجاد می شوند و سپس سازمان در آنها سرمایه گذاری می کند یا آنها را تصاحب می کند. ریسک سازمانی: سرمایه گذاری کردن مستقیم سرمایه شرکت برای شروع کسب و کارهای بیرونی. پاورپوینت کارآفرینی   چارچوب چشبروگ  برای متصل کردن سرمایه گذاریهای  ریسک پذیر سازمانی با استراتژی در حال بزرگ شدن یک کمپانی می تواند در طبقه بندی های زیر قرار داده شود: 1 ) اهداف آنها (استراتژیک یا مالی) 2)  درجه سرمایه گذاری انجام شده در کسب وکار جدید( بعنوان یک شروع) دارای ظرفیت های عملیاتی است یک مدل کسب وکار باید ناظر به شش سوال پایه باشد: (1 چگونه یک شرکت ارزش خلق می کند. (2 شرکت برای چه کسانی ارزش …

دیدگاهتان را بنویسید