پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر – 31 اسلاید

پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر - 31 اسلاید 1

پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر – 31 اسلاید

پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر - 31 اسلاید 2
پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر پاورپوینت هفت عا د ت مرد ما ن موثر nحلقه نگرا نی / حلقه نفوذ یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم . رهبری ومدیریت : دو آ فرینش عادت دو مبتنی بر اصول رهبری خویشتن است. به این معنا که رهبری نخستین آفرینش است. رهبری،مدیریت نیست، مدیریت دومین آفرینش است.مدیریت مساله ای است که آخر امر مورد توجه قرار می گیرد. مثلا چگونه می توانم امور معینی را به بهترین شکل انجام دهم؟عا دت 3 به دومین خلقت یا آ فرینش جسم مرتبط می شود و تجلی و تبلور طبیعی عادتهای 1 و2 محسوب می گردد . زیستن در پرتو عادت 3 مستلزم انطباق هر روز و هر لحظه زند گی با اصول و قواعد است . پاورپوینت هفت عا د ت مر …

پاسخی بگذارید