پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش – 19 اسلاید

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش - 19 اسلاید 1

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش – 19 اسلاید

پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش - 19 اسلاید 2
پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش   نظریه سلسله مراتب نیازها این نظریه توسط آبراهام مزلو ارائه شده است که معتبرترین نظریه های ارائه شده در مورد ” نیازهای انسانی ” است   نیازهای اساسی انسان عبارتتند از: 1-نیازهای جسمانی اولیه ( نیاز به غذا،پوشاک،مسکن وغیره…) 2- نیازهای ایمنی(نیاز به ثبات و رهایی از ترس و نگرانی ) 3- نیازبه احترام(حرمت و مقام و موقعیت) مزلو دو نیاز و تمایل دیگر را در انسان نیز شناسایی و مطرح کرد: 1- نیاز به دانستن و فهمیدن(شناخت و درک پدیده ها) 2- نیاز های زیبایی شناختی(نیاز به زیبایی و نظم) به همین ترتیب با ارضای نسبی هر سطح از نیازهای مذکور نیازهای سطح دیگر مطرح میشود. پاورپوینت هدایت از طریق انگیزش   حتی اگر همه نیازها ارضاءشوند باز هم اغلب میتوان انتظار داشت که نارضایتی و بی قراری تازه ای به وجود آید.مگر آنکه فرد به انجام کاری مشغول باشد که آن کار برای شخص او مناسب باشد.   به نظر مزلو این سلسله مراتب آنقدر هم انعطاف …

دیدگاهتان را بنویسید