پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت – 29 اسلاید

پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - 29 اسلاید 1

پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت – 29 اسلاید

پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت - 29 اسلاید 2
پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  تاریخچه گات: آغاز فعالیت مشتمل بر ارائه شده در اولین مکان برگزاری تعداد دورهای مزاکرات تعدادکشورها در دور اول تعداد کشورها در دور آخر پایان حیاتپاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  جایگزین 30 اکتبر 1947پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت  38 ماده و 4 فصل کنفرانس هاوانا کاخ ملل (واقع در ژنو) هشت دور 23 کشور(عمدتا صنعتی) 123 کشور 1994 سازمان تجارت جهانی •اهداف عمده گات افزایش درآمدهای واقعی و تقاضا بهره برداری کامل وکارا از منابع جهانی گسترش تولید و تجارت بین المللی رفع موانع گسترش تجارت جهانی متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت است؛ برای دانلود کل پاورپوینت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از لینک زیر استفاده کنید: …

پاسخی بگذارید