پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت – 54 اسلاید

پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت -  54 اسلاید 1

پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت – 54 اسلاید

پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت -  54 اسلاید 2
پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت پاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت کنترل دارای یک معنا یا اهمیت روانی برافراد درگیر در آن نیز است .  ممکن است که آن دلالت بر برتری ،حقارت ، تسلط ، اطاعت ، راهنمایی ، کمک ، انتقاد و توبیخ داشته باشد . همچنین ممکن است دلالت بر   چیزی درمورد مردانگی و نیرومندی افراد درگیر درآن داشته باشد ،      اعمال کنترل دارای بارعاطفی است .     •نقش چند بعدی کنترل ازنظر          ولییام تراورز جروم : (1 کنترل مورد استفاده برای استاندارد سازی عملکرد ها به منظور کاهش هزینه وافزایش کارایی (2 کنترل های مورد استفاده  برای حفاظت از دارایی های شرکت (3 کنترل های مورداستفاده برای استاندارسازی کیفیتپاورپوینت مسائل جاری درحسابداری مدیریت (4 کنترل های مورد استفاده به منظور اعمال محدودیت هایی در چاچوب آنها، افراد برای اعمال  اختیارت تفویض شده خود،نیازی به اخذ تا …

پاسخی بگذارید