پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان – 12 اسلاید

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان - 12 اسلاید 1

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان – 12 اسلاید

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان - 12 اسلاید 2
پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان   چرا افراد در سازمانها از دستوراتي كه به آنها داده مي شود مطابعت كرده واز استانداردهاي رفتاري كه براي آنها وضع مي شود پيروي مي كنند؟   اطاعت در سازمان دو جنبه دارد : پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان       lجنبه ساختاري : به سيستم رسمي سازمان ونوع قدرتي كه سازمان براي اعمال اطاعت استفاده مي كند مربوط مي شود . lجنبه انگيزشي : مبتني بر تعهد اعضا به اهداف و مقاصد سازمان است . lوابستگي اخلاقي : به سازماني كه اهداف  ارزشها و هنجارها را دروني كرده است گرايش مثبت وشديد نشان مي دهد . l lوابستگي حسابگرانه : هنگامي اتفاق مي افتد كه مشاركت در سازمان و پيوند با آن توسط پاداشهاي خارجي صورت مي گيرد . پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان   lوابستگي گريزنده : گرايش منفي به سازمان را نشان مي دهد و نوعاً مبتني بر موقعيت هايي مي باشد كه محدود كننده رفتار هستند . آزمایش دریک اداره فرسوده وبی قواره به جای آزماشگاه دانشگاه انجام ش …

دیدگاهتان را بنویسید