پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان – 11 اسلاید

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان - 11 اسلاید 1

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان – 11 اسلاید

پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان - 11 اسلاید 2
پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان lانواع پنجگانه قدرت در سازمان ( فرنچ وراون ) lاطاعت وپذيرش در سازمان, انواع قدرت وانواع وابستگی (آميتای اتزيونی) پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان lقدرت,اختيار رسمی و اطاعت (استنلی ميلگرام) lمدل گزينش استراتژيک (جان چايلد) lانواع قد رت (فرنچ وراون): .1قدرت  پاداش , کنترل نسبت به منابع ارزشمند .2قدرت اجبار , کنترل نسبت به تنبيهات .3قدرت قانونی, هنگامی که اختيار مطرح است .4قدرت مرجعيت, کنترل مبتنی بر جذبه .5قدرت تخصص , کنترل مبتنی بر دانش lانواع قدرت از ديدگاه اتزيوني : lقدرت اجباري  متكي به كاربرد نيروهاي فيزيكي   lقدرت مالي يا انتفاعي متكي به دستكاري منابع مالي است   lقدرت هنجاري يا هويتي ناشي از دستكاري و تخصيص سمبل هاست متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان است؛ برای دانلود کل پاورپوینت قدرت وسياست در سازمان از لینک زیر …

پاسخی بگذارید