پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن - 10 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن – 10 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن - 10 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن دانش ادبی : اجزای جمله :  اجزای اصلی تشکیل دهنده ی جمله  =  1- فعل   2- اسم فعل فقط در جایگاه فعل قرار می گیرد اسم می تواند در  نقش نهاد باشد ، یا مفعول باشد ، یا متمم باشد فعل لازم یا ناگذر  :  فعلی است که اگر در کنار نهاد جمله با آن معنای کامل خود را دارد و نیاز به چیز دیگری ندارد. مثال : پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن   رفتن ، آمدن  ، مُردن   و … فعل متعدّی یا گذرا  :  فعلی است که به اگر در جمله باشد ، جمله علاوه بر نهاد به چیز دیگری ( مثل مفعول )  نیز نیاز دارد. راه تشخیص اینکه فعل جمله نیاز به مفعول دارد یا ندارد : در انتهای جمله دو سؤال  « چه کسی را ؟ »  و  « چه چیزی را ؟ » را بپرسیم. اگر معنی داد یعنی فعل متعدی و گذرا به مفعول است مثال : پاورپوینت فارسی هشتم درس چهارم سفر شکفتن …

پاسخی بگذارید