پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها – 7 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها - 7 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها – 7 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها - 7 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها خشت : آجر خام . توفنده : پر­خروش . نیّت : قصد و عزم . ریا : دو­رویی و نفاق . بوریا : حصیری که از نی می­سازند. ابیات مهم : پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها   _ پایه های برجش از عاج و بلور / بر سر تختی نشسته با غرور + اشاره به تصور شاعر از خدای مغروری که پایه های برج او از سنگ های گرانبها ساخته شده است و غیر قابل دسترسی است. _ ماه ، برق کوچکی از تاج او / هر ستاره ، پولکی از تاج او + این بیت آرایه ی تشبیه دارد. متون ادب فارسی به دو بخش « نظم » و « نثر » تقسیم می شوند . همچنین با توجه به شیوه ی بیان « علمی » یا « ادبی » است . گفت و گو : پاورپوینت فارسی هشتم درس پیش از این ها   مفهوم « ستایش » از مهم ترین مفاهیم ادبیات فارسی است . قریب به اتفاق متون ادب فارسی با ستایش خدا آغاز می­شود . رساله ی قشیریه : از مهمترین م …

پاسخی بگذارید