پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی – 20 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی - 20 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی – 20 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی - 20 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی یکی از مهارت های اصلی زبان (خواندن) است. خواندن چند گام دارد: شناخت نشانه ها و کلمات بازخوانی یا تلفظ واژه مطابقت دادن شکل کلمه با تلفظ آن خوانش درست متن پاورپوینت فارسی هشتم درس پنجم راه نیک بختی   هر متن به تناسب درون مایه ی خود، ویژگی و خصوصیتی دارد که آن را از متن های دیگر، جدا می سازد. متن حماسی با حالت پهلوانی و پیکارگرانه خوانده می شود و متنی که ستایش و نیایش پرورگار را بازگو می کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می شود.    شعر (راه نیک بختی) را که محتوای اندرزی دارد با آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگویانه می خوانیم به گونه ای که شنونده حس کند خود مخاطب آن اندرز است . این شعر را بخوانید و به لحن و آهنگ خواندن توجه کنید. می کوش که هر چه گوید استاد                       …

دیدگاهتان را بنویسید