پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین – 15 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین - 15 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین – 15 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین - 15 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین راستی را کس نمی داند که در فصل بهار             از کجا گردد پدیدار ، این همه نقش و نگار نکته دستوری : پاورپوینت فارسی هشتم درس خوب جهان را ببین   پدیدار : مسند / ( را ) در راستی به معنی ( به ) است و ( راستی را ) نقش قیدی دارد / این همه = صفت اشاره و نقش و نگار = هسته چون نپرسی کاین تماثیل ازکجا آمد پدید ؟         چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟       ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار ؟ آرایه ها : می خندد و می گرید = تضاد / خندیدن برق و گریستن ابر = تشخیص عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند          چون برآید این همه گل های نغز کامکار آرایه ها : پاورپوینت فارسی هشتم درس …

دیدگاهتان را بنویسید