پاورپوینت فارسی هشتم درس اول – 36 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس اول - 36 اسلاید 1

پاورپوینت فارسی هشتم درس اول – 36 اسلاید

پاورپوینت فارسی هشتم درس اول - 36 اسلاید 2
پاورپوینت فارسی هشتم درس اول پاورپوینت فارسی هشتم درس اول پاورپوینت فارسی هشتم درس اول پاورپوینت فارسی هشتم درس اول هیج کس از جای او آگاه نیست                       هیچ کس را در حضورش ، راه نیست آرایه : را و راه = جناس / راه نیست ( نداشتن ) = کنایه از پذیرفته نشدن نکته ی دستوری :  آگاه = مسند / راه = نهاد / را در مصرع دوم ، به معنی ( برای ) حرف اضافه است / نیست در مصرع دوم به معنی ( وجود ندارد ) است و فعل غیر اسنادی است. مهربان و ساده و بی کینه است                             مثل نوری در دل آیینه است آرایه : مثل نوری = تشبیه /دل آیینه = تشخیص / آیینه در این جا نماد ( وجود انسان ) است . یعنی خدا در وجود نسان هاست .   پاورپوینت فارسی هشتم درس اول   عادت او نیست خشم و دشمنی      &nbsp …

دیدگاهتان را بنویسید