پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 8 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 8 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 8 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 8 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها اشتراک دو مجموعه A , B  ، مجموعه شامل همه عضو هایی  که هم عضو مجموعه A و هم عضو مجموعه B هستند که با نماد                   نشان داده می شود اجتماع 2 مجموعه A,B ، مجموعه شامل همه اعضایی که حداقل در یکی از 2 مجموعه A,B باشند که با نماد                نمایش داده می شود . پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها   تعداد عضو های هر مجموعه مانند A  را با  n(A)  نمایش می دهیم. به عنوان مثال اگر 4.6.7   A=    در این صورت  :  n(A)=4 پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها   متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها است؛ برای دا …

دیدگاهتان را بنویسید