پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 11 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 11 اسلاید 1

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها – 11 اسلاید

پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها - 11 اسلاید 2
پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها * مجموعه تهی       یا         مجموعه ای است که هیچ عضوی ندارد . مجموعه اعداد طبیعی بین 5 و 6 تهی است . *دو مجموعه ی A   و B را برابر می گوییم . هرگاه هر عضو A  ، عضوی از B ، و هر عضو B ، عضوی از A  باشد . پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها   * مجموعه سه عدد طبیعی متوالی که جمع آنها 27 است و مجموعه عددهای طبیعی بین 7و 11 برابر هستند . پاورپوینت ریاضی نهم فصل اول مبحث مجموعه ها   *هر مجموعه زیر مجموعه ی خودش است . *مجموعه تهی زیر مجموعه همه مجموعه هاست . *همه زیر مجموعه های مجموع 3 عضوی                 عبارتند از : رابطه بین مجموعه های اصلی با نمودار ون : متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ریاضی نهم …

دیدگاهتان را بنویسید