پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز – 24 اسلاید

پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز - 24 اسلاید 1

پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز – 24 اسلاید

پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز - 24 اسلاید 2
پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز •هوش مجموعه ای از توانایی های شناختی است که به ما اجازه می دهد تا نسبت به جهان اطرافمان آگاهی پیدا کنیم ،یاد بگیریم و مسائل را حل کنیم. برخی از صاحبنظران هوش را توانایی سازگاری با محیط  تعریف کرده اند •مایر و سالووی هوش عاطفی را اینگونه تعریف کرده اند: پاورپوینت تئوری های سازمان و مدیریت در جهان امروز هوش عاطفی عبارت است از توانایی ادراک عواطف ،جهت دستیابی به عواطفی سازنده که به کمک آن ها بتوان به ارزیابی افکار ،فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و با استفاده از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوشی خود را فراهم ساخت •برای آگاهی از نظرات موجود در مورد حوزه ها و مؤلفه های هوش عاطفی به مدل های سه گانه هوش عاطفی که در جدول ارائه شده توجه نمایید: •نظریه توانایی (تجدید نظر شده در سال1997)هوش عاطفی را به چهار حوزه تقسیم می نماید:اولین حوزه شامل ادراک و …

دیدگاهتان را بنویسید