پاورپونت مديريت استراتژيک -23 اسلاید

پاورپونت مديريت استراتژيک  -23 اسلاید 1

پاورپونت مديريت استراتژيک -23 اسلاید

پاورپونت مديريت استراتژيک  -23 اسلاید 2
پاورپونت مديريت استراتژيک پاورپونت مديريت استراتژيک پاورپونت مديريت استراتژيک پاورپونت مديريت استراتژيک پاورپونت مديريت استراتژيک — تعريف مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه که سازمان را قادر مي‌سازد به اهداف بلندمدت خود برسد. — هنر و علم — تدوين، اجرا و ارزيابي — تصميمات وظيفه‌اي چندگانه — رسيدن به اهداف بلندمدت — مراحل مديريت استراتژيک — تدوين formulationپاورپونت مديريت استراتژيک   تعيين ماموريت شركت، شناخت عوامل محيطي و تهديدها و فرصتهاي آن، شناخت ضعفها و قوتهاي سازمان، تعيين اهداف بلندمدت و استراتژي‌ها.   پيتر دراكر : كار اصلي مديريت استراتژيك، نگاه به سازمان از زاويه ديد ماموريت سازمان است.   — اجرا implementationپاورپونت مديريت استراتژيک   اجراي S ها نيازمند فرهنگ سازماني و ساختار مناسب، ايجاد انگيزه در نيروها (هنر و نه علم) و … — ارزيابي evaluation   بررسي مستمر محيط خارجي + ارزيابي عملکرد و سپس انجام اقدامات اصلاحي — سطوح مديريت استراتژيک تدوين، اجرا و …

دیدگاهتان را بنویسید