هفت عا د ت مرد ما ن موثر – 31 اسلاید

هفت عا د ت مرد ما ن موثر - 31 اسلاید 1

هفت عا د ت مرد ما ن موثر – 31 اسلاید

هفت عا د ت مرد ما ن موثر - 31 اسلاید 2
هفت عا د ت مرد ما ن موثر هفت عا د ت مرد ما ن موثر هفت عا د ت مرد ما ن موثر هفت عا د ت مرد ما ن موثر یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم عا دت 3 به دومین خلقت یا آ فرینش جسم مرتبط می شود و تجلی و تبلور طبیعی عادتهای 1 و2 محسوب می گردد . زیستن در پرتو عادت 3 مستلزم انطباق هر روز و هر لحظه زند گی با اصول و قواعد است .  چها ر نسل ا ز مدیریت زما ن هفت عا د ت مرد ما ن موثر اولین نسل مدیریت زمان با نوشته ها و صورت موجودی قابل توصیف است. تقویم ها و دفترچه های قرار ملا قات معرف دومین نسل مدیریت هفت عا د ت مرد ما ن موثر زمان است . نسل سوم مدیریت زمان نقطه نظر های مهمی از قبیل اولویت بندی ، توصیف ارزشها، هدف گذاری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مرکز توجه قرار می دهد . نسل چهارم به جای مورد ت …

دیدگاهتان را بنویسید