دوزیستان فایل ورد 16 صفحه مصور

دوزیستان فایل ورد 16 صفحه مصور 1

دوزیستان فایل ورد 16 صفحه مصور

دوزیستان فایل ورد 16 صفحه مصور 2
  فهرست دوزیستان. 3 رده بندی دوزیستان. 3 ویژگی های اختصاصی.. 3 دستگاه ها، اندام ها، و ویژگی های فیزیولوژیکی.. 4 بخش های ساختمانی بدن قورباغه شامل بخش های زیر است: 5 شکل ظاهری.. 5 پوشش بدن. 6 دستگاه جریان خون دوزیستان. 7 دستگاه گوارش دوزیستان. 9 دستگاه عصبی دوزیستان. 10 اندام های حسی.. 11 حس بس آوایی.. 12 حس چشایی.. 12 حس بویایی.. 12 حس شنوایی.. 12 حس بینایی.. 12 دستگاه اسکلتی دوزیستان. 12 دستگاه ماهیچه ای دوزیستان. 13 دستگاه تنفسی دوزیستان. 16 …

دیدگاهتان را بنویسید