نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان قم

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان قم


نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  قم نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان قم  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

پاسخی بگذارید