نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سيستان و بلوچستان

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سيستان و بلوچستان


نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  سيستان و بلوچستان نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سيستان و بلوچستان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

پاسخی بگذارید