نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سمنان

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سمنان


نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  سمنان نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان سمنان  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

پاسخی بگذارید