نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان آذربايجان شرقي

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان آذربايجان شرقي


نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  آذربايجان شرقي نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان آذربايجان شرقي  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

پاسخی بگذارید