نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد

نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد


نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان  كهكيلويه و بويراحمد نقشه ظرفیت تبادلی کاتیون خاک در عمق 5 سانتیمتری استان كهكيلويه و بويراحمد  که با استفاده از داده های پروفیل خاک پایگاهای اطلاعاتی فائو  (FAO) تهیه گردیده ارائه میشود. این بسته اطلاعاتی شامل لایه رستری ظرفیت تبادلی کاتیون خاک است . ارزش پیکسلهای این رستر ظرفیت تبادلی خاک را با واحد سانتی مول بر کیلوگرم (cmol+/kg) نشان میدهد. دقت مکانی لایه ها (pixel size) 250 متر می باشد. …

پاسخی بگذارید